O nás - Etický kódex

 

 

Jedným z kľúčových dôvodov prečo je naša spoločnosť TV-AV Elektronic s.r.o. uznávaná na domácom i zahraničnom trhu je aj ľudský faktor - vynikajúce výkony a oddanosť našej vysoko kvalifikovanej pracovnej sily. Sme vďační a vysoko si ceníme správanie sa našich pracovníkov.

 

Strategické zámery našej spoločnosti sú založené na pevnom etickom základe, ktorého súčasťou je aj Etický kódex.
Reputáciu našej spoločnosti môžeme chrániť iba bezúhonným podnikaním, ktoré je v súlade s dodržiavaním slovenskej legislatívy, obecnými morálnymi zásadami a korektnými vzťahmi.

 

Princíp čestnosti, férovosti, spravodlivosti, zodpovednosti, rešpektovania základných ľudských práv a princípov tvorí pevný základ našej spoločnosti. Slušné správanie sa k zákazníkom ako aj ku kolegom, ústretovosť a ochota vyjsť maximálne v ústrety je neodmysliteľnou súčasťou kódexu spoločnosti.

 

Diskriminácia podľa pohlavia, manželského a rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine a majetku nemá v našej spoločnosti miesto.

 

Profesionálne, korektné a zdvorilé dodávateľsko-odberateľské vzťahy sú nesmierne dôležité pre ďalší rozvoj spoločnosti. Tieto vzťahy musia fungovať bez akejkoľvek diskriminácie či zvýhodňovania jednej alebo druhej strany. Sú založené na plnení vopred dohodnutých zmluvných podmienok a pravidiel.

 

Informácie týkajúce sa dodávateľsko-odberateľských vzťahov chránime a nie sú poskytované tretej strane. Sú považované za obchodné tajomstvo.
Pri servisných opravách interných ako aj externých postupujeme maximálne obozretne, ohľaduplne a rešpektujeme požiadavky zákazníka. So zverenými vecami zaobchádzame maximálne opatrne a chránime ich pred poškodením.
Pokiaľ by malo dôjsť k akejkoľvek zmene pri postupe opravy alebo ceny služby, či tovaru, okamžite kontaktujeme zákazníka a všetko prekonzultujeme. Zaväzujeme sa poskytovať zákazníkovi včasné a pravdivé informácie ako aj vopred dohodnuté termíny.
Ceny našich služieb a tovarov sú transparentné a primerané európskemu štandardu.
Spoločnosť rešpektuje zákony regulujúce konkurenčné prostredie. Ku konkurencii sa správame čestne, v súlade s dobrými mravmi a v záujme uchovávania dobrého mena. Nehodnotíme a nevyjadrujeme sa k práci konkurenčných firiem.

 

Problémové situácie s konkrétnym zákazníkom - obchodným partnerom riešime diskrétne a zdvorilo. Je samozrejmosťou ospravedlniť sa, pokiaľ vznikol akýkoľvek problém z našej strany.
Kladieme mimoriadny dôraz na ochranu životného prostredia svojim správaním a podporou aktivít zameraných na jeho ochranu.

 

Deklarujeme naše úsilie byť subjektom, ktorý koná vždy v súlade so zákonom a etikou, ktorý je spoľahlivým, zodpovedným a dôveryhodným partnerom. Uvedomujeme si, že toto je najlepšia cesta ktorá nám zabezpečí viac zákazníkov a tým aj ďalší rozvoj našej spoločnosti TV-AV Elektronic s.r.o.

 

Na začiatok

 

 

Profil spoločnosti
Kontakt
Články
Etická obchodná spolupráca
Environmentálna politika
ISO 9001 a 14001
Zelený certifikátServis

 

Profesionálna záručná a pozáručná oprava širokého spektra elektrospotrebičov rôznych značiek.

 

Viac

 E-shop

 

Predaj náhradných dielov a príslušenstva, spotrebnej elektroniky, bielej a čiernej techniky.

 

E-shop

 Prieskum spokojnosti

 

Záleží nám na Vašich názoroch a potrebách - vyjadriť ich môžete práve v tomto prieskume.

 

Prieskum spokojnosti
Reakcie zákazníkov

 Certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 14001

Zelený certifikát 2024